כניסה לרשומים

תקנון זכויות יוצרים

תקנון שמירת זכויות קניין רוחני
מסלולי העשרה מקוונים להורים

ידוע לי כי מרכז ורדי חושף בפניי מידע שהינו מנכסיו העיקריים והחיוניים ביותר של מרכז ורדי  ולפיכך:

אני הח"מ, ______________________ת.ז _____________________   מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כלפיכם:

  1. הנני מתחייב/ת לא למסור ו/או להעביר, במישרין או בעקיפין, לכל אדם ו/או גוף כלשהו, חומר ו/או חומר גלם ו/או מוצר ו/או חלק ממוצר ו/או מדגם ו/או מסמך ו/או דיסקט ו/או מדיה אחרת לאגירת מידע ו/או חפץ מצולם ו/או מודפס ו/או משוכפל וכיו"ב המכיל מידע כאמור כולו או מקצתו להלן המידע, ולא לעשות כל שימוש, לרבות שכפול, ייצור, מכירה, העברה, חיקוי והפצה, שינוי, העתקה, לרבות סיסמאות, קודי הטמעה ו/או קישור לערוצי הוידאו האינטרנטיים של מרכז ורדי במידע כולו אלא אם אקבל את אישורו של מרכז ורדי/שירלי ורדי בכתב ומראש.

 

       2. הנני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי ידוע לי שאלמלא התחייבותי על פי כתב התחייבותי זה, לא היה מרכז
           ורדי 
חושף בפני מידע כלשהו.

 

ולראיה באתי על החתום היום:

  ________________                              ___________________

    תאריך                                                                 חתימה

 

 

 

כותרת טופס התחברות
להרשמה
כפתור סגירה